25 июля, 2024

ОшМУ — биз менен дʏйнɵнʏн эшигин ач!

Бʏгʏнкʏ кʏндɵ санариптик доорго ɵтʏʏ, жаңы мʏмкʏнчʏлʏктɵрдʏн келиши Ош мамлекеттик университетинин коом ʏчʏн адистерди даярдоодогу жоопкерчилигин жогорулатты. Окуу жайыбыз кɵп тармактуу билим берʏʏ мекемеси катары жаңы форматтагы адистин компетенциясын калыптандырууга, ийгиликтʏʏ карьера курууга, жаңы мейкиндикти ачууга мʏмкʏндʏк берет.

ОшМУ кызматташтык келишимдердин алкагында эл аралык мамилелердин багыттарын кеңейтʏʏгɵ, ɵнɵктɵш жогорку окуу жайлар менен биргелешкен кош дипломдуу билим берʏʏ программаларын ийгиликтʏʏ ишке ашырып келет. Дʏйнɵнʏн 33 ɵлкɵсʏндɵгʏ 282 университет менен эки тараптуу кызматташтык келишимдери бар.

Окуу жай коомдун муктаждыктарына ылайык билим берʏʏ, окутуу, илимий-изилдɵɵ жана ишкердикке инвестиция салуу, ошондой эле илимий долбоорлорду коммерциялаштырууну натыйжалуу ишке ашырып жатат.

ОшМУда окуган ар бир студент Бизнес парк аркылуу студент болуп туруп, бизнес багытында кошумча билим алып, эң мыкты стартап долбоорлорду алып чыгып, бизнесин баштаса болот.

85 жылдык данктуу мааракесин белгилеп жаткан Ош мамлекеттик университетинин тарыхы 1939-жылы ачылган Ош мугалимдер институтунан башталат. 1951-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институту тʏзʏлʏп, 1992-жылы Ош мамлекеттик университети болуп ɵзгɵртʏлгɵн. Учурда университетте 3 институт, 1 жогорку билим берʏʏ мектеби, 15 факультет, 6 колледж, 5 мектеп-гимназия бар. 27 окуу корпусу, 10 студенттик жатакана, 18 ачык жана жабык спорткомплекстери, 2 медициналык клиника, 2 пансионат, бир бизнес паркы бар. 30 окуу-усулдук, маданий-эстетикалык, ресурстук борборлор, лабораториялар жана концерттик залдар орун алган. ОшМУда башталгыч билим берʏʏдɵн тартып докторантурага чейинки билим берʏʏнʏн бардык баскычтары камтылган.

Чыныгы билим алууну эңсегендерге, таланттуу жана жɵндɵмдʏʏлɵргɵ, мыкты адис болууну кыялдангандарга, жакшы адам болууга умтулган улан-кыздарга Ош мамлекеттик университетинин билим эшиги дайыма ачык.

ОшМУда гана эң мыкты билим алган 10 студент жылына 1,200 $ ɵлчɵмʏндɵ “Атуулдук стипендия” алуу мʏмкʏнчʏлʏгʏ бар. Ар бирокуужылынынаягында ТОП20га киргенстуденттерибизгежылына 10 000 сомдон стипендия да ыйгарабыз. ОшМУда окуп, дʏйнɵнʏн каалаган университеттеринен академиялык мобилдʏʏлʏктɵн ɵтʏп, тажрыйба алып, дʏйнɵнʏн эшигин биз менен ач!

Урматтуу абитуриент! Биздин окуу жай кʏн санап ɵнʏгʏʏ жолунда баратат. Кел, оку, ɵлкɵнʏн ɵнʏгʏʏсʏнɵ салымыңды кош!

ОшМУнун ректору, профессор Кудайберди Кожобеков

АР БИР КЕСИП АРДАКТУУ

Ош мамлекеттик университети 2024-2025-окуу жылына тɵмɵнкʏ багыттар/адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт:

МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Физика-математикалык билим берʏʏ:

– Математика жана информатика;

– Физика.

Математика

Физика

Колдонмо математика жана информатика

— Колдонмо математика жана информатика;

— Big Data аналитик.

Колдонмо информатика:

— Экономикадагы колдонмо информатика;

— Архитектурадагы колдонмо информатика;

— Бизнес процесстерди жана финансыны автоматташтырылган башкаруу.

Информатика жана эсептɵɵ техникасы:

— Эсептɵɵ техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу (ПОВТАС);

— Информацияны иштетʏʏнʏн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (АСОИУ).

Информациялык системалар жана технологиялар:

— Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар;

— Билим берʏʏдɵгʏ информациялык системалар жана технологиялар.

Маалыматтык коопсуздук

Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия

Информациялык системаларды математикалык камсыздоо жана администрациялоо

Программалык инженерия:

— Веб-технологиялар жана мобилдик системаларды программалык камсыздоо;

— Электромобилдер жана роботтук техникалык системаларды автоматтык башкаруу ʏчʏн программаларды иштеп чыгуу.

Математика жана системалык анализ

Компьютердик лингвистика

Дизайн: графикалык дизайн

Электро энергетика жана электротехника: Электр менен камсыздоо.

Агроинженерия

Архитектура

Техникалык физика:

-Медициналык физика;

-Криминалистикалык экспертизанын физикалык методдору.

Эмгек жана жалпы техникалык дисциплиналар

Магистратура

Физика-математикалык билим берʏʏ

Математика

Физика

Электро энергетика жана электротехника

Колдонмо математика жана информатика

Информатика жанаэсептɵɵ техникасы

Информациялык системалар жана технологиялар

Колдонмо информатика

Билим берʏʏнʏн менеджменти

ЧЫГЫШ ТААНУУ ИНСТИТУТУ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Чыгыш таануу, африка таануу (Чыгыш тилдери)

Конфликтология

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу (корей, араб, фарс, япон тилдери)

Магистратура

Чыгыш таануу, африка таануу (Чыгыш тилдери)

АРАШАН ГУМАНИТАРДЫК ИНСТИТУТУ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Теология

Орто кесиптик билим берʏʏчʏ адистиктер

Теология

Магистратура

Теология

ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРYY ПРОГРАММАЛАРЫНЫН ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

РОССИЯЛЫК ЖАНА ЕВРАЗИЯЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ БƟЛYМY

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Аймак таануу: Чыгыш Азия

(Россия менен кош дипломдуу программа)

Башталгыч билим берʏʏ. Англис тили

(Россия менен кош дипломдуу программа)

Математика жана компьютердик илимдер:

 Инженердик жана технологиялык долбоорлоодо компьютердик моделдɵɵ

(Россия менен кош дипломдуу программа)

Эл аралык мамилелердеги санариптик дипломатия

Россия менен кош дипломдуу программа

Магистратура

Аймак таануу:

Чыгыш Азиядагы интеграциялык процесстер: коомдук-саясий аспектилери

(Россия менен кош дипломдуу программа)

ТYРК ТИЛДYY МАМЛЕКЕТТЕРДИН ИНТЕГРАЦИЯ БƟЛYМY

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Программалык инженерия

Интернет технологиялар жана башкаруу

Экономика: Дʏйнɵлʏк экономика

ЕВРОПАЛЫК ЖАНА АМЕРИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ БƟЛYМY

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Европа таануу

Бизнес жана башкаруу: Эл аралык бизнес.

Англис тили кошумча котормо жана котормо таануу профили менен

Англис тили кошумча компьютердик лингвистика профили менен

Магистратура

Бизнести башкаруу: Эл аралык бизнес.

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптикбилимберʏʏчʏбагыттар/Бакалавр

Филологиялык билим берʏʏ:

— Кыргыз тили жана адабияты;

— Окутуу кыргыз тилинде жʏргʏзʏлбɵгɵн билим берʏʏ мекемелериндеги мамлекеттик тил.

Журналистика

Реклама жана коомчулук менен байланыш

Магистратура

Филологиялык билим берʏʏ:Кыргыз тили жана адабияты.

Филология

Журналистика

ОРУС ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Филологиялык билим берʏʏ:

— Орус тили жана адабияты;

— Орус тили жана адабияты кошумча англис тили.

Лингвистика: Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы.

Магистратура

Филологиялык билим берʏʏ:Орус тили жана адабияты.

Филология

Лингвистика:Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы.

ТАРЫХ ЖАНА СОЦИАЛДЫК ИШТЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Социалдык-экономикалык билим берʏʏ: Тарых.

Китепкана таануу жана документ жʏргʏзʏʏ: Башкарууну документациялык камсыздоо.

Социалдык иш

Магистратура

Социалдык-экономикалык билим берʏʏ: Тарых.

Социалдык иш

ТАБИЯТ ТААНУУ, ТУРИЗМ ЖАНА АГРАРДЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Табигый-илимий билим берʏʏ: Биология; Химия; География.

Биология

Биология (профиль: Биология жана лабораториялык иш)

Химия (профили: химиялык-экологиялык, криминалистикалык экспертиза)

Туризм: Эл аралык туризм.

Агрономия(карантиндик ɵсʏмдʏктɵрдʏ коргоо)

Ветеринария

Колдонмо геодезия

Магистратура

Табигый-илимий билим берʏʏ

Биология

Химия

Туризм

ДYЙНƟЛYК ТИЛДЕР ЖАНА МАДАНИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Филологиялык билим берʏʏ:

— Англис тили;

— Немис тили;

— Француз тили;

— Корей тили;

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу.

Магистратура

Филологиялык билим берʏʏ: Англис тили.

Филология

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу.

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Педагогика:

— Башталгыч билим берʏʏ;

— Мектепке чейинки билим берʏʏ жана логопедия.

Психология

Магистратура

Педагогика: Башталгыч билим берʏʏ.

Психология

ИСКУССТВО ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Кɵркɵм билим берʏʏ:

— Музыкалык искусство;

— Кɵркɵм ɵнɵр искусствосу.

Музыкалык эстрада ɵнɵрʏ

Дизайн: костюм дизайны; интерьер дизайны

Костюм жана текстиль искусствосу

Актердук ɵнɵр

Режиссура (Кино, ТВ)

Кинооператорлук (Кино, ТВ)

Магистратура

Кɵркɵм билим берʏʏ:

 — Музыкалык искусство;

— Кɵркɵм ɵнɵр искусствосу.

Костюм жана текстиль искусствосу

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Дарылоо иши

Педиатрия

Медициналык алдын алуу иши

Стоматология

Фармация

Фармация (орто кесиптик жана жог. мед. бил. баз.)

Медициналык айым иши

ЮРИДИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Юриспруденция

Укук коргоо иши

Сот экспертизасы

Бажы иши

Магистратура

Юриспруденция

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Теология

БИЗНЕС ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Экономика:

— Финансы жана кредит;

— Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

— Экономика жана ишканалардагы башкаруу;

— Салык жана салык салуу;

— Санариптик экономика жана математикалык методдор;

— Аудит жана финансылык кɵзɵмɵл;

— Бизнестеги финансылык аналитик;

— IT-Бухгалтерия;

— Финансылык коопсуздук жана финансылык  кɵзɵмɵл.

Менеджмент

Бизнес информатика

Бизнести башкаруу

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Маркетинг

Магистратура

Экономика

Менеджмент

Маркетинг

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Эл аралык мамилелер:

— эл аралык укук;

— эл аралык интеграция жана эл аралык уюмдар.

Саясат таануу

Магистратура

Эл аралык мамилелер

Саясат таануу

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Кытай таануу

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу.

Программалык инженерия:

— Информатика жана технология;

— Электрондук маалымат инженериясы.

Филология: Филологиялык дисциплиналарды окутуунун методикасы (Англис тили).

Филология: Филологиялык дисциплиналарды окутуунун методикасы (Кытай тили).

Магистратура

Кытай таануу

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу.

ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Дарылоо иши (чет элдик жарандар ʏчʏн)

ОшМУ менен УГМУ (Россия) кош диплом программалары

-Дарылоо иши

-Педиатрия

-Стоматология

Магистратура

Коомдук саламаттыкты сактоо

ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берʏʏчʏ багыттар/Бакалавр

Дене тарбия жана спорт

Магистратура

Дене тарбия жана спорт

МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Акушердик иш

Медициналык айым иши

Дарылоо иши

Ортопедиялык стоматология

Профилактикалык стоматология

Фармация

Лабораториялык диагностика

ƟЗГƟН ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Орто кесиптик билим берʏʏчʏ адистиктер

Акушердик иш

Медициналык айым иши

Дарылоо иши

Ортопедиялык стоматология

Профилактикалык стоматология

Фармация

Физикалык терапия

ФИНАНСЫ – ЮРИДИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Орто кесиптик билим берʏʏчʏ адистиктер

Укук таануу

Укук коргоо ишмердʏʏлʏгʏ

Экономика жана бухгалтердик эсеп

Финансы (тармактар боюнча)

Салык жана салык салуу

Банк иши

Теология

ИНДУСТРИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Орто кесиптик билим берʏʏчʏ адистиктер

Башталгыч класстарда окутуу

Мектепке чейинки билим берʏʏ

Дене тарбия

Эсептɵɵ техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу (ПОВТАС)

Дизайн

Тигʏʏ буюмдарын моделдɵɵ, конструкциялоо жана технологиясы

Социалдык иш

Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жʏргʏзʏʏ

STEM ИННОВАЦИЯЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Орто кесиптик билим берʏʏчʏ адистиктер

Электр менен камсыздоо

Автомобиль унааларын техникалык тейлɵɵ жана оңдоо

Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо

Медициналык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлɵɵ жана монтаждоо

Техникалык эсептɵɵчʏ каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлɵɵ

Колдонмо информатика  (тармактар боюнча)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)

Ветеринария

Туризм

Колдонмо геодезия

ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРYY ПРОГРАММАЛАРЫ КОЛЛЕДЖИ

Чет тили (англис, немец тилдери)

Котормо иши (англис тили)

Котормо иши (кытай тили)

Котормо иши (корей, араб, тʏрк тилдери)

Медиалингвистика

КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ БОРБОРУ

Окуу курстары

Компьютердик курстар (Web-программалоо,  графика, дизайн);

Тил курстары (англис, кытай, орус, араб,  тʏрк, корей, немец, япон тилдери);

Бухгалтердик курстар (финансылык эсеп, 1С бухгалтерия, бухгалтердик эсеп, мамлекеттик сатып алуулар (тендер), бизнести пландоо);

Психология жана педагогика:

 Педагогикалык квалификацияларды жогорулатуу;

Музыкалык сабаттуулук курстары (комуз, гитара, аккордеон, фортепиано);

Кулинария (ашпозчу, бармен, официант);

Бычып тигʏʏ (декоративдик колдонмо искусство, элиталык пардаларды тигʏʏ);

Биринчи медициналык жардам кɵрсɵтʏʏ, укалоо (ʏй медайымы);

Чет элдик жарандар ʏчʏн тил курстары (орус, кыргыз тилдери).

Жалпы республикалык тестке даярдоо курстары (ОРТ)

Жалпыреспубликалыктесткедаярдоо (математика,кыргызтили,орус тили, биология, химия, физика, тарых)

IT АКАДЕМИЯ

WEB–технология

Локалдык тармактар администратору

Программалоо курстары

Робототехника

№12 КЕСИПТИК ЛИЦЕЙИ

9-класстын базасында  2 жылдык мɵɵнɵт менен:

•    Тигʏʏчʏ, тигʏʏ жабдууларынын оператору

•    Ашпозчу, кондитер (2 жылдык жана 10 айлык)

•    Электр жана газ менен ширетʏʏчʏ

11 класстын базасында 10 айлык мɵɵнɵт менен:

•    Чачтарач-визажист

•    Санитардык-техникалык, желдетʏʏ системаларын жана жабдыктарын монтаждоочу; электр жана газ менен ширетʏʏчʏ

•    Тигʏʏчʏ-бычмачы

•    Электр жабдууларын оңдоо жана тейлɵɵ боюнча электро монтер

“Билим” лицейи 5-11-класс

“Ыйман” гимназиясы 8-11-класс

“Кара-Суу” гимназиясы 8-11-класс

“Ноокат” гимназиясы 8-11-класс

“Зирек” башталгыч билим берʏʏ борбору 1-4-класс

Керектелʏʏчʏ документтер:

–  Абитуриенттин арызы;

–  АТТЕСТАТ же ДИПЛОМ (тʏп нускасы);

–  ЖРТнын сертификаты;

–  3 х 4  ɵлчɵмʏндɵгʏ 6 даана сʏрɵт;

–  Паспорт же туулгандыгы жɵнʏндɵ кʏбɵлʏк, кɵчʏрмɵсʏ;

–  Аскердик билеттин же каттоо кʏбɵлʏгʏнʏн кɵчʏрмɵсʏ.

Биздин дарек:

Кыргыз Республикасы, Ош шаары 723500, Ленин кɵчɵсʏ 331, ОшМУнун башкы корпусу,

Кабыл алуу комиссиясы 137-каб.,

Телефон:  0(3222)70818, WhatsApp: +996770111110

Факс: 0(3222)70915

Сайт: www.oshsu.kg, Е-mail: priem@oshsu.kg

КРнын ББжИ минист. лиценз.: №D2018-0001 13.11.2018, №C2019-0021 26.07.2019