25 июля, 2024

М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети

2023-2024-окуу жылына тɵмɵнкʏ багыттар/адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт:

БАКАЛАВР

АРХИТЕКТУРА ЖАНА КУРУЛУШ ФАКУЛЬТЕТИ

•  Багыты – 750500 Курулуш (Негизги тест, математика жана физика)

Профилдери: — Ɵнɵр-жай жана атуулдук курулуш;

— Имараттарды долборлоо; (Негизги тест, чыгармачылык сынак)

— Кыймылсыз мʏлктɵрдʏ башкаруу жана эксперттɵɵ;

— Автоунаа жолдору жана аэродромдор

•  Багыты – 750100 Архитектура (Негизги тест, чыгармачылык сынак)

Профили: — Имараттардын жана курулуштардын архитектурасы

•  Багыты – 750200 Архитектуралык чɵйрɵнʏн дизайны (Негизги тест, чыгармачылык сынак)

Профили: — Архитектуралык чɵйрɵнʏн дизайны

ТАБИГЫЙ ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

•  Багыты – 550800 Кесиптик билим берʏʏ (Негизги тест)

Профили: — Маалыматтык технологиялар

•  Багыты – 510200 Колдонмо математика жана информатика (Негизги тест, математика жана физика)

Профили: — Колдонмо математика жана информатика

•  Багыты – 710300 Колдонмо информатика (Негизги тест, математика жана физика)

Профили: — Чоў кɵлɵмдɵгʏ маалыматтар аналитикасындагы колдонмо информатика

•  Багыты – 570021 Интерьер жана жабдуулар (ЖРТ талап кылынбайт, чыгармачылык сынак)

Профили: — Айлана-чɵйрɵнʏ кɵркɵмдɵɵ боюнча дизайнер

•  Багыты – 650300 Машина куруу (Негизги тест, математика жана физика)

Профилдери: — Ɵндʏрʏштʏк инженерия

— Машина куруудагы технология жана менеджмент

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

•  Багыты – 540200 Социалдык иш (Негизги тест)

Профили: — Социалдык иш

•  Багыты – 580100 Экономика (Негизги тест, математика)

Профилдери: — Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит

— Финансы жана кредит

— Экономика жана ишканаларды башкаруу

— Статистика

•  Багыты – 580600 Логистика (Негизги тест, математика)

Профилдери: — Ишмердʏʏлʏк логистикасы

— Каржы-банктык ишмердʏʏлʏгʏнʏн логистикасы

•  Багыты – 531500 Аймак таануу (Негизги тест, тарых жана англис тили)

Профили: — Чыгыш Азия

•  Багыты – 710300 Колдонмо информатика (Негизги тест, математика жана физика)

Профили: — Экономикадагы колдонмо информатика

•  Багыты – 580500 Бизнес-информатика (Негизги тест, математика жана физика)

Профилдери: — Электрондук бизнес

— Экономикадагы электрондук башкаруу

•  Багыты – 580700 Бизнес башкаруу (Негизги тест, математика)

Профилдери: — Эл аралык бизнес

— Долбоорлорду башкаруу

•  Багыты – 710500 Интернет технологиялар жана башкаруу (Негизги тест, математика)

Профили: — Бухгалтердик эсепте, анализдеги жана аудиттеги интернет технологиялары жана башкаруу

КИБЕРНЕТИКА ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

•  Багыты – 710100 Информатика жана эсептɵɵ техникасы (Негизги тест, математика жана физика)

Профили: — Эсептɵɵ техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо

•  Багыты – 590100 Маалымат коопсуздугу (Негизги тест, математика жана физика)

Профилдери: — Укук коргоо тармагында маалымат технологиялардын коопсуздугу

— Каржы жана экономикалык структуралардагы маалымат коопсуздугу

•  Багыты – 531100 Лингвистика (Негизги тест, англис тили)

Профили: — Котормо жана котормо таануу

•  Багыты – 710600 Компьютердик лингвистика (Негизги тест, англис тили)

Профили: — Маданият аралык коммуникация жана автоматташтырылган котормо системалары

•  Багыты – 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы (Негизги тест, математика жана физика)

Профили: — Мобилдик байланыш системалары жана радио кирʏʏ;

— Санариптик телекɵрсɵтʏʏнʏ жана ʏндʏ уктуруу;

— Буюмдардын интернети жана телекоммуникациялык

•  Багыты – 680200 Биотехникалык системалар жана технологиялар (Негизги тест, математика жана физика)

Профили: — Биотехникалык, медициналык аппараттар жана системалар

•  Багыты – 710200 Маалымат системалары жана технологиялары (Негизги тест, математика жана физика)

Профили: — Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары

•  Багыты – 700500 Мехатроника жана робототехника (Негизги тест, математика жана физика)

Профили: — Мехатроника жана робототехника

ТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ФАКУЛЬТЕТИ

•  Багыты – 760300 Техносфералык коопсуздук (Негизги тест, математика жана физика)

Профили: — Ɵзгɵчɵ кырдаалдарда коргоо

•  Багыты – 630001 Колдонмо геология (Негизги тест)

Профили: — Пайдалуу кендерди сʏрɵттɵɵ, издɵɵ жана чалгындоо

— Нефти жана газдын геологиясы

•  Багыты – 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу (Негизги тест)

Профили: — Экология жана жаратылышты пайдалануу

•  Багыты – 740700 Женил ɵнɵр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо (Негизги тест, физика жана химия)

Профили: — Тигʏʏ буюмдардын технологиясы

•  Багыты – 570700 Костюм жана текстиль искусствосу (Негизги тест, чыгармачылык сынак)

Профили: — Кийимди кɵркɵмдɵп долбоорлоо

•  Багыты – 570020 Дизайн (ЖРТ талап кылынбайт, чыгармачылык сынак)

Профили: — Кийимдин дизайны

•  Багыты – 720100 Химиялык технология (Негизги тест, химия жана физика)

Профилдери: — Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы

— Табигый энергия кармаган кɵмʏртек материалдарынын (нефти жана газ) химиялык технологиясы

•  Багыты – 720200 Биотехнология (Негизги тест, биология жана химия)

Профили: — Тамак аш биотехнологиясы

•  Багыты – 740100 Ɵсʏмдʏктɵрдɵн алынган тамак-азыктарын ɵндʏрʏʏ жана анын технологиясы (Негизги тест, биология жана химия)

Профили: — Нан, кондитер жана кесме азыктарынын технологиясы

— Консервалоо жана тамак-аш концентраттар технологиясы

•  Багыты – 610600 Айыл чарба продукцияларын ɵндʏрʏʏнʏн жана кайра иштетʏʏнʏн технологиясы (Негизги тест)

Профили: — Ɵсʏмдʏк азыктарын кайра иштетʏʏнʏн технологиясы

АВТОУНАА ЖАНА ТЕЙЛƟƟ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

•  Багыты – 670300 Транспорттук процесстеринин технологиясы (Негизги тест, математика жана физика)

Профилдери: — Кыймыл коопсуздугун уюштуруу

— Унаада ташууну уюштуруу жана башкаруу

— Автоунаадагы бажы иши

— Темир жолдогу ташууну уюштуруу жана башкаруу

— Жол кырсыктарын иликтɵɵ жана экспертизалоо

•  Багыты – 670200 Унаа-технологиялык машиналарды жана комплекстерди иштетʏʏ (Негизги тест, математика жана физика)

Профилдери: — Автомобилдер жана автомобиль чарбасы

— Автоунааларды тейлɵɵ

— Транспорт жана транспорттук-технологиялык машиналарды жана жабдууларды тейлɵɵ (Мунай жана газ ɵндʏрʏʏ)

— Транспорт жана транспорттук-технологиялык машиналар менен жабдууларды тейлɵɵ (Мунай продуктуларын берʏʏ жана газ менен камсыздоо)

•  Багыты – 570400 Дизайн (ЖРТ талап кылынбайт, чыгармачылык сынак)

Профилдери: — Графикалык дизайн

— Интерьер дизайны

ЭНЕРГЕТИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

•  Багыты – 640200 Электроэнергетика жана электротехника (Негизги тест, математика жана физика)

Профили: — Электр менен жабдуу

— Электр станциялары

— Электр тʏйʏндɵрʏ жана тутумдары

— Электр транспорту

•  Багыты – 640100 Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы (Негизги тест, математика жана физика)

Профили: — Жылуулук  электр станциясы

•  Багыты – 610300 Агроинженерия (Негизги тест)

Профили: — Электр жабдыктары жана электр технологиялары

Окуу мɵɵнɵтʏ:

Кʏндʏзгʏ окуу бɵлʏм – 4 жыл;

Сырттан окуу бɵлʏм – 5 жыл.

Окууга тапшыруу ʏчʏн керектʏʏ документтер:

1. ЖРТнын сертификаты (тʏп нускасы)

2. Аттестат же диплом (тʏп нускасы)

3. Паспорт же туулгандыгы тууралуу кʏбɵлʏк (кɵчʏрмɵ)

4. Сʏрɵт 3х4 (8 даана)

5. Аскердик билет же каттоо кʏбɵлʏгʏ(кɵчʏрмɵ)

6. Ата-энесинин паспорту (кɵчʏрмɵ)

ГУМАНИТАРДЫК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОЛЛЕДЖ

— 040101. Социалдык иш

— 030504. Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу

— 080110. Экономика жана бухгалтердик эсеп

— 080106. Финансы

— 080501. Менеджмент

— 080601. Статистика

— 050720. Котормо иши

— 210406. Байланыш тарамдары жана коммутациялык системалар

— 230109. Автоматташтырылган системаларды жана эсептɵɵ техникаларын  программалык камсыздоо

— 230701. Колдонмо информатика

— 230108. Компьютердик системалар жана комплекстер(тармактар боюнча)

— 230111. Компьютердик системаларда программалоо

— 220206. Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу

— 260903. Тигʏʏ буюмдарын конструкциялоо, моделдештирʏʏ жана технологиясы

— 070602. Дизайн

— 130403. Ачык тоо-кен иштери

— 280105. Ɵзгɵчɵ кырдаалдарда коргонуу

— 140212. Электр менен камсыздоо

— 140206. Электр станциялары, тармактар жана системалар

— 110302. Айыл чарбасын электрлештирʏʏ жана автоматташтыруу

— 140208. Электр берʏʏ линияларын куроо  жана эксплуатациялоо

— 270208. Инженердик курулуштарды куруу жана пайдалануу

— 270103. Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо

— 270206. Автомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо

— 270301. Архитектура

— 190604. Автомобиль транспортун техникалык тейлɵɵ жана оўдоо

— 190701. Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу

— 190503. Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо

— 240404. Мунай менен газды кайра иштетʏʏ

— 110305. Айыл чарба продукцияларын ɵндʏрʏʏнʏн жана кайра  иштетʏʏнʏн   технологиясы

Окуу мɵɵнɵтʏ:

•   Жалпы орто билим берʏʏнʏн (11-кл.) базасында- 1 жыл 10 ай

   (Архитектура адистиги – 2 жыл 6 ай);

•   Сырттан окуу- 2 жыл 4 ай.

•  Негизги жалпы билим берʏʏнʏн (9-кл.) базасында- 2 жыл 10 ай

(Архитектура адистиги – 3 жыл 6 ай);

Эскертʏʏ:

Кабыл алуу бардык адистиктер боюнча:

— 9-класстын базасында: математика, кыргыз же орус тили предметтеринен;

— 11-класстын базасында: тестирлɵɵ предметтеринин кыскартылган шарттуу белгилениши (жогоруда индекс катары берилген).

1 — математика; 2 — физика; 3 — информатика; 4 — химия; 5 — кыргыз  (орус) тили;  6-тарых, 7-англис тили

Жогорку индекстеги биринчи экзамен – негизги профилдик экзамен болуп саналат.

Окууга тапшыруу ʏчʏн керектʏʏ документтер:

1. Аттестат, 9-классты бʏткɵндʏгʏ тууралуу кʏбɵлʏк  (тʏп нускасы);

2. Паспорт же туулгандыгы тууралуу кʏбɵлʏк (кɵчʏрмɵсʏ);

3.  Сʏрɵт 3х4 – 6 даана;

4. Аскердик билет же каттоо кʏбɵлʏгʏ (аскерге милдеттʏʏлɵр ʏчʏн, кɵчʏрмɵсʏ).

5. Ата-энесинин паспорту (кɵчʏрмɵсʏ).

МАГИСТРАТУРА

•  Багыты – 510200 Колдонмо математика жана информатика

•  Багыты – 640200 Электроэнергетика жана электротехника

Профилдери: — Электр менен жабдуу

— Электр тʏйʏндɵрʏ жана тутумдары

— Электроэнергетикадагы менеджменти

•  Багыты – 670300 Транспорттук процесстеринин технологиясы

Профилдери: — Кыймылды уюштуруу жана анын коопсуздугу

•  Багыты – 710200 Маалымат системалары жана технологиялары

Профили: — Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары

•  Багыты – 520500 Картография жана геоинформатика

•  Багыты – 750500 Курулуш

Профили: — Имараттарды жана курулуштарды долбоорлоо теориясы

•  Багыты – 544319 Информатика жана программалоо технологиясы

•  Багыты – 710300 Колдонмо информатика

Профили: — Компьютердик дизайндагы колдонмо информатика

•  Багыты – 550800 Кесиптик билим берʏʏ

•  Багыты – 610600 Айыл чарба продукцияларын ɵндʏрʏʏнʏн жана кайра иштетʏʏнʏн технологиясы

•  Багыты – 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу

•  Багыты – 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы

Профили: — Байланыш тʏйʏндɵрʏ жана коммуникация системалары

•  Багыты – 580100 Экономика

Профилдери: — Финансы жана кредит

— Эсеп, анализ жана аудит

Биздин дарек:

Ош шаары Н. Исанов кɵчɵсʏ 81

Автобустар:6       Троллейбустар: 1, 2

Маршруткалар: 106, 107, 109, 112, 142, 146, 149,157

Тʏштʏк-Чыгыш кичи району, акыркы аялдама.

+ 996 558 235 868, + 996 773 462 514

+ 996 770 777 770, + 996 770 110 100