14 июня, 2024

Osh Shamy

Административдик-аймактык реформанын негизги максаты региондордун социалдык-экономикалык жана табигый-ресурстук потенциалын сарамжалдуу пайдаланып, айыл-аймактарында жана шаарларда...
Илимий изилдɵɵлɵр кɵрсɵткɵндɵй, китеп окуу коомдогу жɵндɵмдɵрдʏ жогорулатат. Китепти кɵп окуган адамдар башкалар менен...
Специальный администратор ГП «Кыргызресурсы»-банкрот объявляет о проведении открытого аукциона по продаже списанных товара-материальных ценностей:...